Huyện Văn Lâm

(Tính đến 16:34 26/01/2022)
Ca dương tính 1 Trong ngày +0
F1 470 F2 3010
Mẫu xét nghiệm 20494 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 1; Số ca đã công bố: 1; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Như Quỳnh
Xã Lạc Đạo
Xã Chỉ Đạo
Xã Đại Đồng
Xã Việt Hưng
Xã Tân Quang
Xã Đình Dù
Xã Minh Hải
Xã Lương Tài
Xã Trưng Trắc
Xã Lạc Hồng
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao